Regulamin

Użytkowanie naszej strony oznacza zaakceptowanie postanowień poniższego Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z którymś z postanowień prosimy o opuszczenie strony. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Użytkownika z zawartych w nim zasad, dlatego też prosimy o uważne zapoznanie się z nim przed rozpoczęciem użytkowania strony http://www.wiedza.pawelkepa.pl. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników działających w charakterze Kupujących jest bezpłatne.

 

DEFINICJE

SERWIS - prowadzona przez Administratora w języku polskim platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której organizowane są Transakcje oraz świadczone są inne usługi związane z Transakcjami, utrzymywany w domenie www.wiedza.pawelkepa.pl,

ADMINISTRATOR - Administratorem serwisu jest jego właściciel:
ROZWOJOWI.com Paweł Kępa
ul. Brzozowa 1
64-735 Miały
NIP: 763-196-85-71,
wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem DG.6411-102/10 przez Burmistrza Wielenia.

TOWAR  - Usługa, produkt lub towar, która może być przedmiotem sprzedaży w Serwisie. Przedmiotem sprzedaży w Serwisie są produkty elektroniczne, to jest dostęp do platformy oferującej nagrania w formie video, audio, pliki mp3, pliki graficzne, pliki pdf i inne.

UŻYTKOWNIK - Osoba fizyczna lub prawna, przebywająca na stronie www.wiedza.pawelkepa.pl

TRANSAKCJA  - Procedura prowadząca do zawarcia umowy kupna - sprzedaży. Wynikiem sprzedaży jest wyłonienie nabywcy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Sprzedaż odbywa się poprzez sieć internet, w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie - zwanym Kupującym, a Sprzedającym.

KUPUJĄCY - Użytkownik dokonujący zakupu Towaru za pośrednictwem Serwisu www.wiedza.pawelkepa.pl

SPRZEDAJĄCY - Właściciel Serwisu www.wiedza.pawelkepa.pl, oferujący Towary za pośrednictwem Serwisu, umieszczający w Serwisie opisy, zdjęcia, tytuły, ceny i inne dane składających się na wygląd oferty oferowanego do sprzedaży Towaru, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa.

PROFIL - Konto prowadzone przez Serwis dla Sprzedającego, pod unikalną nazwą (loginem), będące zbiorem zasobów oraz danych prowadzonych w ramach serwisu.

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Z zachowaniem Państwa ustawowych praw, niniejsza strona oraz wszystkie informacje, tekst, nazwy, obrazy, zdjęcia, znaki logo, linki i ikony oraz inne materiały (bez ograniczeń) są dostarczane zgodnie z zasadą “AS IS” (tak jak jest), bez wyraźnej lub domniemanej gwarancji lub potwierdzania oświadczenia. W szczególności nie gwarantujemy ani nie przedstawiamy oświadczenia dotyczącego dokładności lub kompletności informacji zawartych na niniejszej stronie. Nie gwarantujemy także, iż korzystanie ze strony nie będzie podlegało zakłóceniom lub błędom, lub że strona oraz jej serwery są wolne od wirusów i defektów komputerowych. www.wiedza.pawelkepa.pl nie będzie ponosić odpowiedzialności w stosunku do jakiejkolwiek osoby za szkody lub straty wynikające z wykorzystywania jakichkolwiek informacji zawartych na naszej stronie pod względem ich poprawności, precyzyjności, adekwatności, użyteczności, aktualności i wiarygodności.

 

BŁĘDY TYPOGRAFICZNE (LITERÓWKI)

W przypadku gdy produkt wystawiony jest do sprzedaży w niewłaściwej cenie w związku z błędem typograficznym (literówka) lub błędną informacją otrzymaną od producenta, www.wiedza.pawelkepa.pl ma prawo odmówić realizacji takiego zamówienia lub je anulować nawet jeśli zamówienie zostało potwierdzone, a płatność pobrana. W sytuacji gdy takie zamówienie zostanie anulowane płatność zostanie zawrócona Użytkownikowi. 

 

ZMIANY REGULAMINU

Wszystkie postanowienia Regulaminu dotyczą Użytkowników strony od momentu wejścia na nią do zakończenia procesu rejestracji lub zakupu towaru. www.wiedza.pawelkepa.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym czasie, bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany, korekty lub uzupełnienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich wprowadzenia i umieszczenia na stronie internetowej sklepu.

 

LINKI ZEWNĘTRZNE

Aby zapewnić wzrost liczby osób odwiedzających naszą stronę, www.wiedza.pawelkepa.pl może wybrać strony zewnętrzne, które będą posiadać linki do naszej witryny www. Jednak nawet jeśli strona zewnętrzna jest w jakiś sposób związana z www.wiedza.pawelkepa.pl, ma ona swój niezależny od nas Regulamin i www.wiedza.pawelkepa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści na tych stronach zawarte, za akcje przez nie podejmowane, zatem Użytkownik odwiedza wspomniane strony zewnętrzne wyłącznie na własną odpowiedzialność. Jednocześnie www.wiedza.pawelkepa.pl działając w celu ochrony i ulepszania własnej strony internetowej oraz linków na niej zawartych ceni sobie uwagi dotyczące zarówno strony www.wiedza.pawelkepa.pl oraz stron zewnętrznych, do których się linkujemy.

 

WALUTA

Wszelkie płatności będą dokonywane w Polskich Złotych (PLN).

 

PŁATNOŚCI

Oferujemy następujące formy płatności:

  • przelew na konto bankowe
  • przelew online

Jeśli z jakiegoś powodu zamówienie nie może być zrealizowane poinformujemy o tym mailowo lub telefonicznie. W tym momencie istnieje możliwość anulowania zamówienia częściowo lub w całości bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

 

PRZEPŁYW INFORMACJI

www.wiedza.pawelkepa.pl może informować swoich Użytkowników i Klientów przez wysłanie emaila, zamieszczenie ogólnej informacji na witrynie www, poprzez marketing bezpośredni lub telefonicznie pod adresy/numery kontaktowe pozostawione w naszej bazie.

 

PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie prawa, łącznie z prawami autorskimi i prawami dotyczącymi bazy danych, do niniejszej strony i jej zawartości stanowią własność www.wiedza.pawelkepa.pl. Niedozwolone jest kopiowanie, powielanie, przedruk, kopiowanie na inny nośnik elektroniczny, publikowanie, nadawanie lub przekazywanie jakiegokolwiek tekstu, obrazów, grafiki, logo, przycisków, ikon i wizerunków, jak również selekcja i układanie powyższych elementów oraz jakichkolwiek bazowych kodów źródłowych i oprogramowania, do jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych bez uzyskania wcześniejszej zgody od www.wiedza.pawelkepa.pl.
Niedozwolone jest wykorzystywanie strony www.wiedza.pawelkepa.pl do innych celów, niż wykorzystanie na własny, niekomercyjny użytek. Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z tej strony wyłącznie do celów zgodnych z prawem.

 

ZNAKI HANDLOWE

Wszystkie nazwy, obrazy, znaki logo identyfikujące firmę ROZWOJOWI.com oraz sklep internetowy www.wiedza.pawelkepa.pl stanowią własność firmy ROZWOJOWI.com, która nie zezwala na ich wykorzystywanie przez jakąkolwiek osobę inną, niż ich posiadacze. Wszelkie tego rodzaju przypadki wykorzystania stanowią naruszenie praw posiadacza.

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁALNOŚĆ OSÓB TRZECICH

www.wiedza.pawelkepa.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, tekst, nazwy, obrazy, zdjęcia, oraz inne materiały (bez ograniczeń) stworzone i zamieszczone na naszej stronie przez jej Użytkowników bez naszej wiedzy i poza naszą kontrolą. Użytkownik akceptuje fakt, że udostępniając nasza stronę do publicznego użytku www.wiedza.pawelkepa.pl nie rozpowszechnia celowo niechcianych treści, które mogą pojawić się na stronie w związku z działaniem osób trzecich i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z takim niezamierzonym przez nas działaniem. Jednocześnie www.wiedza.pawelkepa.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usuwania informacji, tekstów, nazw, obrazów, zdjęć, oraz innych materiałów (bez ograniczeń) które mogą być: obraźliwe, znieważające, nieprzyzwoite, fałszywe, złudne, nieprawdziwe, są naruszeniem praw autorskich, znaków handlowych lub innej własności intelektualnej oraz gdy są obraźliwe lub w inny sposób nieakceptowalne dla www.wiedza.pawelkepa.pl.

 

ZWOLNIENIE Z ODSZKODOWAŃ

Użytkownik nie ma prawa do żadnych odszkodowań od www.wiedza.pawelkepa.pl i/lub ich pracowników w związku ze stratami, wydatkami, zniszczeniami i kosztami (włączając koszty postępowania sądowego) mogącymi wyniknąć z naruszenia postanowień Regulaminu oraz działań związanych z obsługą własnego konta (włączając zaniedbanie i działania bezprawne) przez Użytkownika oraz jakąkolwiek inna osobę mającą dostęp do konta internetowego Użytkownika. www.wiedza.pawelkepa.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu szkód związanych z użytkowaniem zakupionych u nas towarów.

 

OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO

Sprzedający wystawiając Towar do sprzedaży, dysponuje Towarem i jest w stanie wysłać go do Kupującego w terminie określonym w opisie Towaru. Sprzedający ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby doprowadzić do sfinalizowania transakcji kupna-sprzedaży.
Sprzedający ma prawo do zablokowania dostępu w platformie osobie, która narusza prawa autorskie, działa na szkodę sprzedającego, platformy lub innych jej użytkowników.

 

OPIS TOWARÓW

Towary, które mają być objęte usługami www.wiedza.pawelkepa.pl, muszą być dokładnie opisane. Sprzedający ma obowiązek dochować wszelkiej staranności przy wystawianiu Towarów do sprzedaży, opatrując każdy wystawiony Towar zgodnym z prawdą opisem oddającym cechy Towaru.
Sprzedający jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. Informacje dotyczące pochodzenia towaru i jego wykonawcy muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
Opis towaru może odnosić się wyłącznie do przedmiotu sprzedaży. 
Sprzedający jest odpowiedzialny za to, aby ani sprzedaż towarów, ani dodane przez niego opisy Towarów i zdjęcia, ani też inne czynności bądź informacje, związane ze sprzedażą nie naruszały obowiązującego prawa.

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SKLEPU I SPRZEDAWANE TOWARY

Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet.

Przedmiotem sprzedaży są umieszczone w Serwisie produkty elektroniczne tj. w formacie ebook/audio/video, pliku pdf, mp3, mov, mp4, avi lub w formie zapisu na płycie CD, DVD.

Pod pojęciem ”ebook” należy rozumieć publikację elektroniczną w postaci pliku komputerowego, będącą odpowiednikiem publikacji treści dokonywanych w tradycyjnych formach (np. książka). Dzięki elektronicznej technologii nagrań mp3 ebooki mogą zawierać – poza tekstami – grafikę, dźwięki i animacje, a także elementy interaktywne (np. hiperłącza).

W celu prawidłowego skorzystania z zakupionego produktu w formie elektronicznej ebook/audio/video wymagana jest instalacja programu do obsługi pliku w formacie: WinRar, K-Lite Codec Pack, Quick Time 7.

Produkt elektroniczny w formacie ebook/audio/video lub pliku pdf, mp3, mov, mp4, avi jest dostarczany przez Sprzedającego do Użytkownika serwisu za pośrednictwem poczty email, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

 

WYMOGI TECHNICZNE

W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

  • aktywne łącze internetowe,
  • procesor 700 MHz lub o wyższych parametrach,
  • pamięć RAM co najmniej 1 GB,
  • system operacyjny Windows XP lub nowszy,
  • włączona akceptacja plików cookies oraz JavaScript.

Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania. Instalacja oprogramowania o którym mowa jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą. Witryna internetowa sklepu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu 1024x768 pixeli.

 

ZWROTY

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie praw konsumentów gwarantujemy Państwu prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 30 dni od daty otrzymania towaru. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest przesłanie wiadomości email z informacją o chęci dokonania zwrotu, z adresu email, wykorzystanego podczas zakupów.

Zwrot należności za zwrócone towary nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania wniosku, na wskazane przez Państwa konto bankowe podane w e-mailu - najczęściej jednak zwrotu należności dokonujemy w ciągu 48h. Nie zwracamy pieniędzy przekazami pocztowymi. 

 

REKLAMACJA

W chwili odbioru towaru kupujący jest zobowiązany sprawdzić jego stan i zawartość. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego.


Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 14 dni. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Powyższy Regulamin w całej swojej treści jest wiążący dla wszystkich Użytkowników strony www.wiedza.pawelkepa.pl
ROZWOJOWI.com Paweł Kępa
ul. Brzozowa 1
64-735 Miały
NIP: 763-196-85-71

email: pawel@pawelkepa.pl